13.11.13

The Pattern which connects - 12 December 2013


Το 5ο X-Dream Festival ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση & παράσταση ήχου με τίτλο “The Pattern which connects”, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στις 20:30 στο Ίδρυμα ARTos σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία. Ο τίτλος "The Pattern Which Connects" είναι παρμένος από το βιβλίο του Gregory Bateson με τίτλο "Mind And Nature: A Necessary Unity". Αυτή η δήλωση με έναν υπέροχο τρόπο δένει το πνευματικό και το υλικό – ένα ερέθισμα που συσχετίζει την επιστήμη και την τέχνη με έναν άμεσο τρόπο σε αυτό το έργο. Το έργο αυτό αποτελεί γέφυρα μεταξύ αυτών των δυο κόσμων και στοχεύει στην ανάδειξη της ύπαρξης των μοτίβων που συνδέουν. Πρόκειται για μια αμοιβαία έμπνευση επιστημονικού και καλλιτεχνικού έργου.

Σαν ένα σύνθετο δεκάδων χιλιάδων επιμέρους εικόνων, οι φωτομικρογραφίες είναι ταυτόχρονα τέχνη και επιστημονική μέθοδος. Μετακινούνται σε νέες διαστάσεις – για την ανεύρεση νέων μοτίβων – για αλλαγή. Αν η αντίληψη αλλάξει, μπορεί και η πραγματικότητα να μεταβληθεί. Ίσως έχει ξεπεραστεί η ανάγκη όλα να είναι διαχωρισμένα και κατηγοριοποιημένα, ίσως να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε νέες έννοιες, ανεξάρτητα από το όνομα τους – τέχνη ή επιστήμη.

Το «The Pattern which connects» - σαν φωτογραφία – εκτέθηκε στο Künstlerhaus Wien τον Ιούνιο και Ιούλιο 2013. Για το X-Dream Festival στη Λευκωσία, θα κάνει δυο βήματα μπροστά. Το έργο θα επεκταθεί και στη διάσταση του χρόνου και οι εικόνες θα αλληλεπιδράσουν με ήχο, όπου ο Michael Bachhofer θα συνεργαστεί με τον Tomash Ghzegovskyy. Ελπίζουν πως αυτό το πείραμα θα οδηγήσει σε νέες εμπειρίες στην κατανόηση μοτίβων που ενώνουν.

Πώς ξεκίνησε το “The Pattern which connects”
Η εικόνα, καθώς και το βιβλίο, προγραμματίστηκαν και δημιουργηθήκαν/γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Τόκυο – Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Ανατομίας κατά τη διάρκεια του έτους φιλοξενίας του Bachhofer. Η εποπτεία γινόταν μέσω τηλεπικοινωνίας και διαδικτυακών συνεδριάσεων των Bernd Kräftner και Virgil Widrich, ένα άλλο ενδιαφέρον πείραμα εξάλειψης της απόστασης των 10.000 περίπου χιλιομέτρων με τη βοήθεια νέας τεχνολογίας.

Για αυτό το έργο αναπτύχθηκε μια συσκευή που επιτρέπει πολύ ακριβές κίνηση του συστήματος καταγραφής (φωτογραφική και μικροσκόπιο με μεγάλη απόσταση λειτουργίας). Τα τρία στάδια είναι σε θέση να κινούνται σε κλάσματα ενός μικρομέτρου και ελέγχονται από τον υπολογιστή. Η τελική εικόνα είναι 1.5 giga pixels και θα μπορούσε να τυπωθεί 3x6 μέτρασε 300 dpi, που προσφέρει πλούσια λεπτομέρεια, όπως τη γύρη πάνω στα λέπια του φτερού της πεταλούδας.

***

Ο Michael Bachhofer φοίτησε σε έξι πανεπιστήμια και έχει μεταπτυχιακό στη βιολογία/εθνο-ιατρική οικολογία από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και καλές τέχνες και media arts / τέχνη και επιστήμη από το Angewandte. Για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο σπούδασε αισθητική και ιστορία της τέχνης / ανατομία της τέχνης, φωτογραφία και κέντο.

Το έργο του Michael Bachhofer εστιάζεται στην αλλαγή και επέκταση της ανθρώπινης αντίληψης εφαρμόζοντας τεχνολογικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Πολλά έργα αποτελούνται από εκατοντάδες και χιλιάδες μικρές εικόνες που σχηματίζουν μια μεγαλύτερη εικόνα και υποστηρίζουν μια (περισσότερο) ολιστική άποψη. Χρησιμοποιεί εργαλεία και μεθόδους όπως μικρο-φωτογραφία, υπολογιστική απεικόνιση στη ραδιολογία, τεχνολογία φακών, τρανς και υπνωτισμό, μετασχηματισμό χωροχρόνου, ανάλυση δικτύων και η δημιουργία ήχου χαμηλών συχνοτήτων και υποηχητικών κυμάτων. Επικεντρώνεται στις θεωρίες και ερωτήσεις που αφορούν την αντίληψη – πραγματικότητα – αλήθεια και στους συσχετισμούς τέχνης και επιστήμης.

Είναι έντονα επηρεασμένος από τη φιλοσοφία και επιστημολογία του ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού των Heinz von Foerster και Ernst von Glasersfeld. Άλλες σημαντικές επιρροές στο έργο και τρόπο σκέψης του είναι Gregory Bateson, Alexandro Jodorowski, Bernd Kräftner, Haruki Murakami, Armin Prinz, Toru Takahashi, Nikola Tesla, Alexey Titarenko, Peter Weish και Virgil Widrich.


“The Pattern which connects”
Ίδρυμα ARTos
12 Δεκεμβρίου 2013 στις 20:30
Ελεύθερη είσοδος

************************************

The 5th X-Dream Festival concludes with the installation & sound performance entitled “The Pattern which connects”, which will take place on Thursday 12 December at 20:30 at the ARTos Foundation in collaboration with the Austrian Embassy. The title "The Pattern Which Connects" is taken out of Gregory Bateson's book "Mind And Nature: A Necessary Unity". This statement attends in a wonderful way with the mind and body matter - a stimulus which interrelates science and art directly in this project. This work builds a bridge between these two worlds, and wants to show that the patterns that connect exist. It is a contemplation about mutual inspiration of scientific and artistic work.

As a composite of tens of thousands of individual images, photomicrographs are both art and scientific method. It's about to move into new dimensions - to find new patterns - to change. If perception is changed, reality might alter too. Perhaps the time is over where everything had to be neatly separated and categorized and we can start working on new concepts, no matter how they may be named - art or science.
The Pattern which connects - as a photograph - was exhibited at the Künstlerhaus Wien in June and July of 2013. For the X-Dream Festival in Nicosia, Cyprus, it will move two steps forward. The project will be extended to the dimension of time and the images will interact with sound where Michael Bachhofer will collaborate with Tomash Ghzegovskyy. They hope that this experiment will lead into new experiences in understanding the patterns that connect.

How “The Pattern which connects” started:
The image, as well as the book, was planned and created/written at the Tokyo University of the Arts - Laboratory for Artistic Anatomy during Bachhofer’s guest year. It was supervised via telecommunication and internet conferences by Bernd Kräftner and Virgil Widrich, which was also an interesting experiment to eliminate the distance of about 10.000 kilometers by new technology.
For this project a device was developed that enabled very precise movement of the recording system (camera and microscope objective with long working distance). The three stages are able to move in fractions of a micrometer and are computer controlled. The resulting image has 1,5 giga pixels and could be printed 3x6 meters with 300 dpi, which offers rich detail, like pollen on the scales of the butterfly wing.

***

Michael Bachhofer studied at six universities and holds master´s degrees in biology / ethno-medical ecology from the University of Vienna and in fine arts and media arts / art & science from die Angewandte. He has spent one year overseas at the Tokyo University of the Arts where he has studied aesthetics and art history / art anatomy, photography and Kendo.

Michael Bachhofer´s work is focused on altering and extending human perception by applying technological and psychological approaches. Many works consist of hundreds and thousands of smaller images that form a bigger picture and therefore support a (more) holistic view. He employs tools and methods like micro-photography, computational imaging in radiology, lenticular technology, trance and hypnosis, time-space transformation, network analysis and the generation of low frequency sound and subsonic waves. He is focused on theories and questions concerning perception - reality - truth and in art and science interrelations.

He is strongly influenced by the philosophy and epistemology of the radical constructivism by Heinz von Foerster and Ernst von Glasersfeld. Other major impacts on his work and his way of thinking were Gregory Bateson, Alexandro Jodorowski, Bernd Kräftner, Haruki Murakami, Armin Prinz, Toru Takahashi, Nikola Tesla, Alexey Titarenko, Peter Weish and Virgil Widrich.

“The Pattern which connects”
ARTos Foundation
12 December 2013 at 20:30
Free admission


Σε συνεργασία | In collaboration

Χορηγοί | Sponsors

1 comment: